Petition 1662

(Version française de la pétition en dessous)

„Gudden Owend Här Dichter, 

mäi Numm ass Christiane Zeimes, ech hunn d’Petitioun 1662 iwwert de Coronavaccin an der Chamber opginn.

Wat erwaarden ech mir dovun?

Wann d’Petitioun bis den 12. November 4500 Ënnerschrëfte kritt, gëtt et en Débat an der Chamber, wou ech da 5 Leit matbrenge kann.

An dorëm geet et mir!

 Ech wëll e puer Dokteren oder Wëssenschaftler invitéieren, déi eng aner Siicht op de Coronavirus, d’Coronamesuren an de neien Vaccin hunn an hoffen domatt eng ëffentlech Diskussioun unzestoussen, wou mir déi verschidden wëssenschaftlech Stëmmen dozou héieren, an eis selwer e Bild maache kënnen, wat gutt fir eis Gesondheet ass.

An dofir froen ech Äer Hëllef, fir dës Petitioun ënnert d’Leit ze bréngen…

…“ 

Vor einigen Tagen ereilte mich dieser Hilferuf einer mutigen Frau, der Autorin oben genannter Petition, in der es um nichts Geringeres geht, als um die wie ein Damoklesschwert über uns schwebende sog. „Corona-Impfung“.  Ausschlaggebend für mich, die Petitionärin in ihrem Vorhaben zu unterstützen, ist der Umstand dass, sollten sich genügend Unterzeichner finden, es dann aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Diskussion in der Abgeordnetenkammer zu einem Austausch mit entsprechenden kritischen Ärzten und Wissenschaftlern kommen soll.

Im Folgenden nun alle Informationen zur Petition, verbunden mit der Bitte, diese zu unserem Wohle und dem unserer Kinder zu unterzeichnen, um so wenigstens die Chance auf eine andere Sicht der Dinge zu eröffnen und zu ergreifen!

                                 Petition 1662 (02.10. – 12.11.2020)

                                                   www.chd.lu

Fir oder géingt de Coronavaccin – eng wichteg an eng fräi Entscheedung!

Mir wëllen eis fräi Entscheedung, fir oder géingt e Coronavaccin, a gudde Konditiounen treffen!

Dofir froe mir:

1. Eng breet, ëffentlech Diskussioun, wou niewent der offizieller Pandemiemeenung och aner wëssenschaftlech Stëmmen zu Wuert kommen.

2. Transparenz vun eiser Regierung wat de neie Vaccin betrëfft (Kafvertrag, Testphasen a Niewewierkungen, Wierksamkeet, OGM an aner Inhaltsstoffer…)

3. Keen Entzuch vu Biergerrechter fir deen, deen sech géingt eng Impfung entscheet.

Anzwënschenzeit ginn et eng ganz Rei Medikamenter, déi gutt Heelungserfolleger bréngen. Zuel vun deene Leit, déi zu Lëtzebuerg um Covid19 stierwen, ass seit 2 Méint ganz niddreg.

Trotzdem heescht et: Ouni Vaccin kéinte mir net zu eisem gewinnte Liewen zeréckkommen.

D’WHO, d’EU, de Gavi an d’Pharmaindustrie maachen Drock op eis Regierungen fir e séiere Vaccin.

Dat erënnert eis vaméis un d‘Schwéngsgripp (H1N1) 2009. De PANDEMRIX war och e séiere Vaccin, a net ausgetest. 1300 Leit, dorënner vill Kanner, hunn e schwéieren Impfschued dovu gedroen, a si fir hirt d’Liewen handicapéiert … weenst enger Gripp, déi vu selwem verschwonnen ass.

10 Joer duerno gouf de Bilan gemaach. è Kuckt op Rtl.lu de Magazin iwwert d’Narkolepsie (9.10.2019)! (Kuckt dozou weider ënnen (M.D.))

Dës Kéier stelle mir d’Froen ier een zu Schued kënnt:

 1. Wat heescht et, wann d’Präsidentin vun der EU-Kommission eis e séieren a sëcheren Vaccin versprécht ? An 12-18 Méint, wou et normalerweis 3-5 Joer brauch, fir all Testphasen ofzeschléissen?

Zu gläicher Zeit seet den Här Gates, hien erwaard sech 700.000 Impfschied bei 7 Milliarden Impfungen.

 • Wéi ass et mat den mRNA Vaccinen, wou engem friemt Genmaterial agesprëtzt gëtt?

Do weess keen, wat dat op d’laang Weil mat eise Gene mécht.

 • Wéivill schützt eis e Vaccin, wann de Coronavirus weider mutéiert?

Et geet ëm eis Gesondheet…. an eis Fräiheet als Bierger vu Lëtzebuerg!

Dir wëllt ënnerschreiwen?

https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/RoleDesPetitions?action=doPetitionDetail&id=2103


Für oder gegen die Corona-Impfung: eine wichtige und freie Entscheidung

Wir möchten uns frei und unter besten Bedingungen für oder gegen eine Corona-Impfung entscheiden.

Aus diesem Grund fordern wir:

 1. Ein öffentliches Forum, in dem neben der offiziellen Meinung zur Pandemie auch andere Stimmen aus der Wissenschaft zu Wort kommen.
 2. Transparenz unserer Regierung bezüglich des neuen Impfstoffs (Kaufvertrag, Testphasen und Nebenwirkungen, Wirksamkeit, GMO und andere Inhaltsstoffe…)
 3. Keine Einschränkung der Bürgerrechte für Personen, die sich gegen die Impfung entscheiden.

Inzwischen erlauben verschiedene Medikamente es, Covid19 erfolgreich zu behandeln. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus ist in Luxemburg sehr niedrig, und das seit 2 Monaten.

Das Narrativ ist jedoch immer noch: Ohne Impfstoff können wir nicht zu unserem gewohnten Leben zurückkehren. Die WHO, die EU, GAVI und die Pharmaindustrie üben Druck auf unsere Regierungen für eine schnelle Verfügbarkeit eines Impfstoffs aus.

Die Ähnlichkeiten zur Schweinegrippe H1N1 sind frappierend. 2009 nannte sich das im Schnellverfahren zugelassene Vakzin Pandemrix und nutzte einen nicht getesteten Verstärker. 1300 Personen haben schwere Impfschäden erlitten, viele von ihnen waren Kinder. Heute sind sie für den Rest ihres Lebens behindert…wegen eine Grippe, die von selbst verschwunden ist.
Schauen Sie sich auf è Rtl.lu das Magazin zur Narkolepsie vom 9.10.2019 an. (Siehe dazu weiter unten (M.D.))

Dieses Mal stellen wir die Fragen bevor jemand zu Schaden kommt:

 1. Die Präsidentin der Europäischen Kommission verspricht uns einen schnell verfügbaren und gleichzeitig sicheren Impfstoff. Innerhalb von 12-18 Monaten, während es mindestens 3-5 Jahre dauert, um alle Tesphasen abzuschlieβen. Und zum gleichen Zeitpunkt erwartet Herr Gates 700.000 Fälle von Impfschädigungen bei 7 Milliarden Impfungen.
 2. Wie steht es mit den mRNA – Impfstoffen, die fremdes Genmaterial verwenden? Niemand kennt die langfristigen Auswirkungen auf unsere Gene.
 3. Wie wirksam ist ein Corona-Impfstoff, wenn das Virus weiterhin mutiert?

Es geht um unsere Gesundheit …und unsere Freiheit als Bürger von Luxemburg!

                                              Sie wollen unterschreiben?

https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/RoleDesPetitions?action=doPetitionDetail&id=2103


Pour ou contre le coronavaccin – une décision importante et libre!

Nous voulons prendre notre décision pour ou contre le coronavaccin, en toute liberté et dans de bonnes conditions!

Pour cette raison, nous demandons:

1. Un forum public qui, à côté de l’opinion officielle sur la pandémie, donne la parole à d’autres voix scientifiques.

2. La transparence de notre Gouvernement en ce qui concerne le nouveau vaccin (contrat d’achat, phases de tests, effets secondaires, efficacité, OGM et autres ingrédients …)

3. Pas de privation de droits civiques pour les personnes qui se décident contre la vaccination.

Entretemps, un nombre de médicaments permet de traiter le Covid avec succès. Le nombre de décès liés au coronavirus reste très bas au Luxembourg, et ce depuis 2 mois.

Mais le narratif est toujours: sans vaccin, nous ne pourrons pas retrouver notre vie habituelle. L’OMS, l’UE, le GAVI et l’industrie pharmaceutique font pression sur nos gouvernements pour un vaccin rapide.

L’analogie avec la grippe porcine H1N1 est frappante. En 2009, le vaccin rapide s’appelait PANDEMRIX et utilisait un adjuvant non testé. 1300 personnes ont eu des lésions vaccinales graves, dont beaucoup d’enfants. Aujourd’hui ils sont handicapés à vie … pour une grippe qui a disparu d’elle-même.

è Regardez sur RTL.lu: 5 minutes/ conséquence du vaccin contre la grippe H1N1 (9.10.2019) (voir plus bas (M.D.))

Cette fois-ci, nous posons les questions auparavant:

1. La présidente de la Commission européenne nous promet un vaccin rapide et sûr à la fois. En 12-18 mois alors qu’il faut au minimum 3 à 5 ans pour parfaire toutes les phases de tests. En même temps, Monsieur Gates s’attend à 700.000 cas de lésions vaccinales pour 7 milliards de vaccinations.

2. Qu’en est-il des vaccins ARNm qui utilisent du matériel génétique étranger? Personne ne sait quel sera l’impact sur nos gènes à long terme.

3. Quelle serait l‘efficacité d’un vaccin si le coronavirus continue à muter?

L’enjeu est notre santé … et notre liberté citoyenne au Luxembourg!

Vous voulez signer?

https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/RoleDesPetitions?action=doPetitionDetail&id=2103


Abschliessend der Link zur angesprochenen RTL-Sendung vom 9.10.2019 in Bezug auf Pandemrix: https://www.rtl.lu/video/3180291 ,sowie ein kurzes  Interview von Bas Schagen mit der Petitionärin Christiane Zeimes https://www.facebook.com/100003164169651/posts/3337820023000104/?extid=0&d=n

Mario Dichter, 24.10.2020 (Bild: Shutterstock)

2 thoughts on “Petition 1662”

 1. P. Fellerich sagt:

  Wéi soen eis Noperen déisäit vun der Musel: “Netter Versuch”.

  Ech hu mäi ganze Bekanntekrees kontaktéiert, mä och do koum méi wéi eng Kéier d’Äntwert “wisou, et geet jo keen Impfzwang”. Natierlech net… an ech wetten dropp, das dat antrëtt, wat am Text vun der Petitioun insinuéiert gëtt.

  Schued.

 2. Elcheroth Mike sagt:

  De Maulkuerf helleft net géint den Corona!!! Medien machen der Gesellschaft Angst!!! Ech sinn géint eng Impfung an den Maulkuerfzwang!!!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.