Freundeskreis

De Blog ass ënnerstëtzt vum “Freundeskreis zur Förderung der Bio-Logik”, een bestännég wuessenden Krees vu Leit, déi, wéi de Numm ët seet, astinn fir d’Erkennen vun der Folgerichtigkeet vun natirléchen, gesellschaftléchen, medizinéschen an technologéschen Oofleef, kuerz: Fir d’Liewen!

Op de genannten 4 Ebenen fënd ëmmer méi de genauen Géigendeel vu besoter Folgerichtigkeet, also vu Logik statt. Dëst ze erkennen an ze benennen ass Sënn an Zweck vun dësem Blog!

(All Member vum Frëndeskrees ass verantwortléch fir den Inhalt vu séngem Artikel, deen hei om Blog veröffentlécht gët!)