Keng genetesch Experimenter mat onse Kanner!

(Version française ci-après)

2020 si 0,04% vun de Mënschen am Alter vun 10-19 Joer hei zu Lëtzebuerg gestuerwen (cf. https://www.expressis-verbis.lu/2021/04/04/pandemie-2020/?lang=lu). Wéi vill dovunner un oder mat Covid-19 gestuerwe sinn wësse mer net. De Risiko fir e Mënsch ënner 18 Joer u Covid-19 ze stierwen läit laut enger aktueller Etüd aus England (https://www.bbc.com/news/health-57766717.amp) bei 2 an enger Millioun a bei 20 aus enger Millioun fir op enger Intensivstatioun ze landen. Deem géigeniwwer si laut Pfizerstudie 0,4% schwéier Niewewierkungen bei 12-15-Järegen (cf. https://report24.news/pfizer-studie-79-geimpfter-kinder-ueber-12-jahre-entwickelten-nebenwirkungen) opgetrueden.

2020 hate mir zu Lëtzebuerg ongeféier 26.000 Mënschen am Alter vun 12-15 Joer. Wann déi all geimpft géifen, da wier bei ongeféier 106 jonke Leit mat schwéiere Niewewierkungen ze rechnen. Dobäi muss ee bedenken, datt d’Pfizerstudie just iwwer e puer Méint gelaf ass an dofir iwwerhaapt keng empiresch Informatiounen iwwer d’mëttel- a laangfristeg Risiken existéieren. Allerdéngs deiten déi Informatiounen, déi mer hunn, op grouss Geforen hin (https://childrenshealthdefense.org/defender/what-we-know-may-never-know-about-covid-vaccines, https://childrenshealthdefense.org/defender/reasons-not-getting-covid-vaccine, https://vaccineimpact.com/2021/cdc-adds-over-2000-deaths-associated-with-covid-19-shots-in-one-week-917-unborn-baby-deaths).

Am Géigesaz zu deem wat behaapt gëtt, nämlech datt d’Injektiounen géint Covid-19 ausgibeg getest gi wieren, sinn d’Tester vun der Phas 3 nach laang net ofgeschloss. Se lafen bei Moderna bis de 27.10.22 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427?recrs=d&cond=COVID-19&phase=2&draw=3&rank=55), bei Pfizer bis den 2.5.23 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1), bei AstraZeneca bis den 14.2.23 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746?recrs=d&cond=COVID-19&phase=2&draw=2&rank=8) a bei Janssen bis den 31.5.23 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04614948?recrs=d&cond=COVID-19&phase=2&draw=2&rank=35). D’Etüd vu Moderna fir Jugendlecher vun 12 bis 17 Joer leeft bis den 30.6.22 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04649151?recrs=d&cond=COVID-19&phase=2&draw=2&rank=85).

Et gëtt bis haut keen homologéierten Covid-19 Impfstoff (cf. z.B. https://www.fda.gov/media/144414/download). Dat wat eis als “Impfstoffer” quasi opgezwonge gëtt sinn experimentell Gentherapien, déi an Amerika ënnert enger emergency use authorization (EUA, cf. https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization) an an Europa via enger conditional marketing authorization (CMA, https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation) verkaaft ginn. Eng Viraussetzung fir d’EUA an d’CMA ze kréien ass, datt et keng alternativ Behandlungsmethoden gëtt. Wann also vun offizieller Säit net all effektiv Behandlungsmethoden, déi et säit laangem gëtt (https://www.expressis-verbis.lu/2021/04/12/wirksame-medikamente-gegen-covid-19-aus-der-taeglichen-praxis), schlecht geriet a verbuede gi wieren, dann hätt keng vun deenen experimentelle Gentherapien eng EUA oder CMA kënne kréien.
Doriwwer eraus muss ee wëssen, datt de 15.7.20 d’Gentechnikverordnung vun der EU geännert gouf, fir iwwerhaapt d’Teste vun den mRNA- an DNA-“Impfstoffer” z’erméiglechen, well dës ënner d-EU-Richtlinn zur Fräisetzung vu gentechnesch verännerten Organismen falen (cf. https://laufpass.com/corona/die-kindswohlgefaehrder).
Souguer d’ständige Impfkommission an Däitschland (STIKO, https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/stiko_node.html) recommandéiert net d’Kanner ze impfen, well “zur Sicherheit der Impfung bei Kindern gibt es bislang noch zu wenig Daten und Erfahrungen” (https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Infoblatt_Impfung_Kinder_und_Jugendliche.pdf).

Mir hunn et also hei ganz kloer mat engem gentechneschen Experiment ze dinn, deem eis Kanner sollen ënnerworf ginn. Nodeems d’erwuesse Bevëlkerung schonns systematesch vun der Santé an de Medien net iwwert déi real Natur vun de sougenannten Impfstoffer opgekläert gouf, stellen sech bei de Kanner nach méi rechtlech Problemer, op déi mer hei net am Detail aginn. Et sief just op d’Deklaratioun vun Helsinki (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki), de Code vu Nürnberg (cf. https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf) an d’”Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin” (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf99?module=treaty-detail&treatynum=164) verwisen.

Op Grond vum quasi inexistenten potentiellen Notzen an dem elo schonns sech ofzeechnenden, vill méi héije Risiko, ass aus gesondheetlecher Siicht schwéier no ze vollzéien, wéi een op d’Iddi ka kommen säi Kand esou enger Behandlung auszesetzen.


FAIR Beweegung, 18. Juli 2021 (Bilder: Shutterstock, FAIR Beweegung)

Pas d’expériences génétiques avec nos enfants !

En 2020, 0,04% des personnes âgées de 10 à 19 ans sont mortes au Luxembourg (cf. https://www.expressis-verbis.lu/2021/04/04/pandemie-2020/?lang=fr). Nous ne savons pas combien d’entre elles sont mortes du ou avec le covid-19. Selon une étude récente d’Angleterre (https://www.bbc.com/news/health-57766717.amp), le risque qu’une personne de moins de 18 ans meure de covid-19 est de 2 sur un million et de 20 sur un million pour se retrouver dans une unité de soins intensifs. En revanche, selon l’étude Pfizer, les 12-15 ans ont souffert 0,4% d’effets secondaires graves (cf. https://report24.news/pfizer-studie-79-geimpfter-kinder-ueber-12-jahre-entwickelten-nebenwirkungen).

En 2020, nous avions environ 26 000 personnes au Luxembourg âgées de 12 à 15 ans. Si toutes étaient vaccinées, il y aurait environ 106 jeunes avec des effets secondaires graves. Notons que l’étude Pfizer n’a duré que quelques mois et donc aucune donnée empirique sur les risques à moyen et long terme n’existe. Néanmoins, les informations dont nous disposons indiquent des dangers majeurs (https://childrenshealthdefense.org/defender/what-we-know-may-never-know-about-covid-vaccines, https://childrenshealthdefense.org/defender/reasons-not-getting-covid-vaccine, https://vaccineimpact.com/2021/cdc-adds-over-2000-deaths-associated-with-covid-19-shots-in-one-week-917-unborn-baby-deaths).
Contrairement à ce qui est affirmé, à savoir que les injections contre le covid-19 ont été testées en détail, les tests de phase 3 sont loin d’être terminés. Ils sont en cours chez Moderna jusqu’au 27.10.22 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427?recrs=d&cond=COVID-19&phase=2&draw=3&rank=55), chez Pfizer jusqu’au 2.5.23 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1), chez AstraZeneca jusqu’au 14.2.23 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746?recrs=d&cond=COVID-19&phase=2&draw=2&rank=8) et chez Janssen jusqu’au 31.5.23 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04614948?recrs=d&cond=COVID-19&phase=2&draw=2&rank=35). L’étude de Moderna pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans se déroule jusqu’au 30.6.22 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04649151?recrs=d&cond=COVID-19&phase=2&draw=2&rank=85).

À ce jour, il n’existe pas de vaccin covid-19 homologué (cf. p.ex. https://www.fda.gov/media/144414/download). Ce qui nous est pratiquement imposé en tant que « vaccins », ce sont des thérapies géniques expérimentales, qui sont vendues aux États-Unis dans le cadre d’une emergency use authorization (EUA, cf. https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization) et en Europe via une conditional marketing authorization (CMA, https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation). Une condition préalable à l’obtention d’une EUA ou CMA est qu’il n’existe pas de méthodes de traitement alternatives. Si du côté officiel on n’avait pas maudit et interdit toutes les méthodes de traitement efficaces qui existent depuis longtemps (https://www.expressis-verbis.lu/2021/04/12/des-medicaments-efficaces-contre-covid-19-issus-de-la-pratique-quotidienne/?lang=fr), alors aucune des thérapies géniques expérimentales n’aurait pu recevoir d’EUA ou de CMA.
En outre, il convient de noter que le 15 juillet 2020, le règlement de l’UE sur le génie génétique a été modifié pour permettre le test des “vaccins” à ARNm et à ADN, car ceux-ci sont soumis à la directive de l’UE sur la dissémination d’organismes génétiquement modifiés (cf. https://laufpass.com/corona/die-kindswohlgefaehrder).

Même la Commission permanente de vaccination en Allemagne (STIKO, https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/stiko_node.html) ne recommande pas de vacciner les enfants, car « il y a encore trop peu de données et d’expérience sur la sécurité de la vaccination chez les enfants » (https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Infoblatt_Impfung_Kinder_und_Jugendliche.pdf).
Il s’agit donc très clairement d’une expérience de génie génétique, à laquelle nos enfants devraient être soumis. Après que la population adulte n’a pas été systématiquement informée par la santé et les médias sur la nature réelle des soi-disant vaccins, chez les enfants encore plus de problèmes juridiques se posent, que nous ne détaillerons pas ici. Mentionnons uniquement la Déclaration d’Helsinki (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki), le Code de Nuremberg (cf. https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf) et la « Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine » (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf99?module=treaty-detail&treatynum=164).

En raison des avantages potentiels pratiquement inexistants et du risque pour la santé, qui se présente d’ores et déjà comme étant beaucoup plus élevé, d’un point de vue sanitaire, il est difficile de comprendre comment on pourrait avoir l’idée d’exposer son enfant à un tel traitement.


FAIR Beweegung (Mouvement FAIR), 18 juillet 2021 (Images: Shutterstock, FAIR Beweegung)

3 thoughts on “Keng genetesch Experimenter mat onse Kanner!”

 1. Isabelle Schmit-Mines sagt:

  Merci fir Är recherchéiert Informatiounen. Et ass e Skandal, dass se wëllen d'”Impfung” bei de Kanner forcéieren. An d’Elteren gi net richteg informéiert, sou dass si och onsécher sinn. Et huet emol eng Zäit geheescht, et misst alles drugesat ginn fir dass Kanner net de Geforen ausgesat solle ginn, an elo, soll hinnen, ouni mat der Wimper ze zucken, en Impfstoff agesprëtzt ginn, deen nach net fäerdeg erforscht ass an deen emol guer net néideg ass. Huet da kee méi hei e Gewëssen?

  1. Luc BARTZ sagt:

   Alles wat Dir schreiwt, ass richteg. Mais daat zielt net nëmme fir d’Kanner an di Jugendlech, mais och fir Erwuessener. Hei geet et schons laang net méi em Gesondheet.

 2. San sagt:

  Super artikel, merci.
  Baal alles daat wosst esch schon,
  mais all die Links zesummen ze brengen..chapeau!
  hei nach drei rezent Links zu offiziell reports vun der Englecher Regierung

  kukt e mol d’Tabell op Seit 12 , https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001359/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf
  vun 35521 Onvaccineirten sin der 34 un der Deltavariant gestuerwen(0.0957%)
  vun 4087 voll Vaccineierter di d’Delta Variant trotzdem erwecht hun, 2 Wochen oder mei, no ierer 2eter Injektioun sin der 26 gestuerwen(0.636%), daat ass ongefeier 6.6 mol mei wie die Onvaccineirt!!!

  D’Woch drop stierwen schon ongefeier 8.4 mol mei voll Vaccineierte wie Onvaccineierter. un der Delta variant..(virwaat kreien die Vaccineiert iwerhaapt irgend e Covid??)
  d’Tabell fir no ze rechnen as opgedeelt op d’Seiten 13 a 14
  op Seit 8 eng Tabell wou ee geseit d’ass d’Deltavariant(Case fatality 0.1%) fill manner gefeierlech/deidlech ass wie di 2 Haaptvarianten alpha & beta (Case fatality 1.9 & 1.4%)
  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf

  an hei den update vum 9 Juli 2021>>https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.