D’Zäit ass räif…

(vum Raquel)

Am Fong wollt ech e Coup de Gueule schreiwen, well ech mech einfach ëmmer rëm froën wéi wäit et nach komme muss, fir dass d’Mënschheet endlech erwächt.
Ech wollt mengem Frust lassginn, well d’Mass net recherchéiert an einfach dem offiziellen Narrativ gleewt, duerch di joerhonnertelaang Gehierwäsch an Tiefenindoktrinatioun.
Ech wollt mech doriwwer iergeren, dass d’Mass net mierkt wi alles verdréint gëtt an de Medien, an der Politik, an der Wëssenschaft. Wéi d’Mënschen openeen opgehetzt ginn, Familjen auserneen gerappt ginn, een deem aneren säin Däiwel ass, an dat net nëmmen säit dem Coronatrallala.
Ech wollt op den net kannergerechten Schoulsystem opmierksam maachen, wou den gréissten Deel vum Léierpersonal et gutt mengt mat de Kanner, awer de System an deem se enseignéieren net do ass fir eis Kanner ze bilden, mä ze formatéieren. D’Kanner ginn do geléiert ze follegen an ze fonctionnéieren, net selwer ze denken an ze liewen.

  • 15

Die (neuen) Aussätzigen

Eine geschichtliche und spirituelle Sicht zu den aktuellen Geschehnissen

Gerne wird „Corona“ mit anderen Epidemien oder „Krankheiten“ gleichgesetzt, die Angst machen: Pest und Aussatz in vergangenen Zeiten, die Spanische Grippe und vor noch nicht allzu langer Zeit Ebola und AIDS. Haben wir diese „Geißeln der Menschheit“ in ihrem wahren Wesen erkannt?

Um Zusammenhänge und Entwicklungen besser zu verstehen, ist es sinnvoll, einen Blick in die Geschichte zu werfen.

  • 1

Ein Rufer in der Wüste

Der Erzbischof Carlo Maria Viganò , ehemaliger apostolischer Nuntius (Botschafter des Heiligen Stuhls) in den USA, kommt sich wohl vor wie ein Rufer in der Wüste. In einem Brief an US-Präsident Trump vom 25. Oktober 2020 wundert er sich über nichts Geringeres als das Schweigen in der Welt zu einer globalen Verschwörung gegen Gott und die Menschheit.
Da drängt sich einem die Frage von Prof. Rainer Mausfeld auf betreff seines berühmt gewordenen und immer noch sehenswerten Vortrags vom Juni 2019 mit dem Titel „Warum schweigen die Lämmer?“

  • 4

(Gesellschaftlicher) Selbstmord aus Angst vor dem Tod

Eigentlich würde es reichen, die Frage zu stellen, warum wir neuerdings wegen einer Krankheit, harmloser als eine „Grippe“ alle Kontakte abbrechen, die Wirtschaft zerstören, Freiheiten einschränken und Menschen zum Selbstmord treiben müssen. Da es aber nicht wirklich um Gesundheit geht, die Ablenkung durch ein fiktives (eher politisches) Virus im Vordergrund einer perfiden Agenda steht und die Kollateralschäden sich verschärfen, möchten wir tiefer graben und an die Wurzel des Übels herangehen.

  • 1

Kognitive Dissonanz … oder Kurzschluss im Gehirn

Vor einem Jahr, im November 2019 wurde bereits ein Artikel auf diesem Blog publiziert über Kognitionsprobleme, damals im Kontext des „Klimawandels“. Darin heißt es: „Eine für rational denkende Menschen schwer zu ertragende Woche liegt endlich hinter uns! „Klima-Streik“ wo das Auge hinsah!“ War es etwa nur ein Vorlauf und Testballon wozu Menschen fähig sind, wenn das selbständige Denken ausgeschaltet ist?

  • 5

Een „Coup de gueule“ vum Raquel:

Elo geet d’Schoul erëm lues a lues un, wat mech a meng Kanner net grad begeeschtert, och wann den HomeSCHOOLing alles aneschtes als flott ass.
Ech hunn 2 Kanner, een am Fondamental an een am Lycée. Duerch di aktuell bal onrealistesch “Coronasituatioun“, hu meng Kanner an ech ganz staark ugefaang driwwer nozedenken Instruction en Famille ze maachen an dofir d’ALLI asbl ze kontaktéieren, well hei zu Lëtzebuerg huet een tatsächlech d‘Méiglechkeet d’Kanner äus der Schoul ze huelen.

  • 4