Archives

ECH SINN! Mënsch, fräi, souverän!

(Avec une version française)

Mir si fräi a souverän Mënschen. Behuele mer eis dann och esou? Kënne mer vun eis behaapten, dass mer onofhängeg sinn a liewen, glécklech liewen? Oder ass et éischter esou, dass mer mengen an engem System gefaangen ze sinn an no deem senge Spillreegelen fonctionnéieren?

Mir kënnen dem System tatsächlech zu all Moment de Réck dréinen andeems mer net matmaachen. Sou einfach ass et am Fong. Mä elo si mer säit Joerhonnerten an dësem System gefaangen an sou dra verwéckelt, dass mer Schwieregkeeten hunn eis lasszemaachen a lasszeloossen, well mer näischt aneschtes kennen an näischt aneschtes virgelieft kruten a kréien.

  • 5

D’Zäit ass räif…

(vum Raquel)

Am Fong wollt ech e Coup de Gueule schreiwen, well ech mech einfach ëmmer rëm froën wéi wäit et nach komme muss, fir dass d’Mënschheet endlech erwächt.
Ech wollt mengem Frust lassginn, well d’Mass net recherchéiert an einfach dem offiziellen Narrativ gleewt, duerch di joerhonnertelaang Gehierwäsch an Tiefenindoktrinatioun.
Ech wollt mech doriwwer iergeren, dass d’Mass net mierkt wi alles verdréint gëtt an de Medien, an der Politik, an der Wëssenschaft. Wéi d’Mënschen openeen opgehetzt ginn, Familjen auserneen gerappt ginn, een deem aneren säin Däiwel ass, an dat net nëmmen säit dem Coronatrallala.
Ech wollt op den net kannergerechten Schoulsystem opmierksam maachen, wou den gréissten Deel vum Léierpersonal et gutt mengt mat de Kanner, awer de System an deem se enseignéieren net do ass fir eis Kanner ze bilden, mä ze formatéieren. D’Kanner ginn do geléiert ze follegen an ze fonctionnéieren, net selwer ze denken an ze liewen.

  • 15