Archives

D’Zäit ass räif…

(vum Raquel)

Am Fong wollt ech e Coup de Gueule schreiwen, well ech mech einfach ëmmer rëm froën wéi wäit et nach komme muss, fir dass d’Mënschheet endlech erwächt.
Ech wollt mengem Frust lassginn, well d’Mass net recherchéiert an einfach dem offiziellen Narrativ gleewt, duerch di joerhonnertelaang Gehierwäsch an Tiefenindoktrinatioun.
Ech wollt mech doriwwer iergeren, dass d’Mass net mierkt wi alles verdréint gëtt an de Medien, an der Politik, an der Wëssenschaft. Wéi d’Mënschen openeen opgehetzt ginn, Familjen auserneen gerappt ginn, een deem aneren säin Däiwel ass, an dat net nëmmen säit dem Coronatrallala.
Ech wollt op den net kannergerechten Schoulsystem opmierksam maachen, wou den gréissten Deel vum Léierpersonal et gutt mengt mat de Kanner, awer de System an deem se enseignéieren net do ass fir eis Kanner ze bilden, mä ze formatéieren. D’Kanner ginn do geléiert ze follegen an ze fonctionnéieren, net selwer ze denken an ze liewen.

  • 10